DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1884
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1885
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1886
  • Páginas : 55 - 86 |
  • 219
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1887
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1888
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1889
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1890
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1891
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1892
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1893
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1894
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1895
  • Páginas : 281 - 283 |
  • 192
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1896
  • Páginas : 275 - 280 |
  • 243
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1897
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1898
  • 240
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v12i46.1899